Mobiliosios programėlės privatumo politika

ULBA GO mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) valdytojas yra MB „Čiulba ulba“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas 304067024, buveinės adresas Kranto g. 1, Birštonas 59215, el. paštas pramogos@ciulbaulba.lt.

Ši Programėlės privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja informaciją naudojantis Programėlės siūlomomis paslaugomis.

Įmonė gerbia Programėlės naudotojo (toliau – Naudotojas) privatumą ir tvarko tik būtinus, su Programėlės naudojimu susijusius asmens duomenis, tik konkrečiais, apibrėžtais tikslais ir apimtimi.

Tvarkydamas Naudotojo asmens duomenis, Įmonė laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Įmonė organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir Naudotojo pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagysčių ir sukčiavimo.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys, susiję su Programėlės naudojimu, tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą, jį pateikiant žaidimo registracijos Programėlėje metu, siekiant identifikuoti konkretų žaidimo vartotoją.
Programėlės duomenų bazėje tvarkomi tik vartotojo el. paštas.
Asmens duomenų tvarkymo Programėlėje tikslai: identifikuoti, konkretų žaidimo vartotoją, vartotojo lokacijos ir jo buvimo vietos žemėlapio atžvilgiu rodymui.
Asmens d renkame statistiką naudojimo,

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Naudotojo asmens duomenys ir kita informacija, gauta žiadimo metu, nėra perduodama jokioms trečiosioms šalims.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Naudotojo asmens duomenys ir kita informacija, pateikta žaidimo Programėlėje metu, saugomi Programėlės duomenų bazėje mėnesį laiko. Pasibaigus šiam laikotarpiui visi duomenys ištrinami.

NAUDOTOJO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Naudotojas, kaip duomenų subjektas, turi teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir įgyvendinti kitas duomenų subjekto teises:
1. teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. teisę susipažinti su Įmonės tvarkomais savo asmens duomenimis;
3. teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
4. teisę atšaukti duotą sutikimą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
5. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jeigu mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Iškilus klausimams dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir Įmonės taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, Naudotojas gali kreiptis el. paštu pramogos@ciulbaulba.lt.